Targi południa

Dodano: 02.02.2017 12:39

Nie sposób jeszcze podsumować wyników zamknięcia trzydniowych targów Vinisud 2017, które właśnie zakończyły się we francuskim Montpellier.

Gdyby nawet nie padł rekord, i tak było to największe międzynarodowe wydarzenie winiarskie w basenie Morza Śródziemnego.

Nie sposób, albowiem – choć znana jest liczba wystawiających (około tysiąca) – trudno oszacować, ile win przytaszczyli. Jest to sprawa „polityczna” każdego winiarza – czy pokazać swoje trzy najlepsze wina, czy też wszystkie, które się wytwarza. Ilość niekoniecznie musi przejść w jakość, a często liczy się wrażenie, z którym odejdzie nowy klient.

Wielu gości szukało win w konkretnej cenie, z określonej półki, zupełnie nie zwracając uwagi na pozostałe linie wytwórcy. Jednak wydaje się – obserwując targi – że kontaktów przypadkowych było raczej mało – najczęściej potencjalni kupujący komunikowali się wcześniej z wystawcami (za pomocą strony internetowej Vinisud), by skrócić czas degustacji i wstępnego dobijania targu.

Targi teoretycznie dotyczyły win, w dodatku win południowych, śródziemnomorskich, ale koncentrowanie się na tym zjawisku nie miało sensu. Istotnie – takich wyrobów było najwięcej, ale oprócz nich spotkać tu można było wszystko, co ma związek z bardzo szeroko pojętym światem wina. Radość mieli zatem i ci, którzy chcieli pokosztować alkoholi mocnych, różnych napojów, drinków (także na bazie wina) i syropów. Było również sporo „spożywki”, od chlebów i serów, po szynki i oliwy. Swojej okazji nie przegapili też producenci sprzętu winiarskiego.

Oczywistym królem wydarzenia uczyniono jednak wina. Stoiska z nimi rozmieszczono w około sześciu gigantycznych halach, ale i to nie wyczerpywało ich wielorakiej prezentacji. O winach dyskutowano na niezliczonych konferencjach i oceniano je podczas warsztatów prowadzonych przez znanych masters of wines oraz słynnych redaktorów wielkich magazynów, specjalizujących w Południu, w poszczególnych jego apelacjach lub typach win.

Najwięcej było win z południowej Francji, od Roussillon i Langwedocji, po Prowansję i Dolinę Rodanu. Była też „reszta” Francji, np. z Bordeaux i Szampanii. Sporo było stanowisk włoskich, hiszpańskich, mniej portugalskich. Pojawiły się również wytwórnie z krajów arabskich (Liban, Algieria i Maroko) oraz jedna z Izraela (Golan Hights). Nie zabrakło i Nowego Świata.

Południowcy lubią jeść, więc sporym wyzwaniem podczas targów był czas lunchu, kiedy hale niemal pustoszały. Ale i to rozwiązano sprytnie – zjeść można było bowiem w licznych, modnych ostatnio, regionalnych foodtrackach. Furorę robił jednak wieloprzyczepowy foodtrack z Hiszpanii, do którego ustawiały się wielkie kolejki po tapasy i różne inne ciepłe potrawy jak chociażby „zwykłe” hamburgery. Dużym wzięciem cieszyły się też kanapki z cienkimi, zwisającymi plastrami jamón iberico.

Wyniki Vinisud 2017 podsumujemy wkrótce w najbliższym „Czasie Wina”.

Wojciech Gogoliński

Zdjęcia

Komentarze

192168ll / 20.02.2017 12:25

Ciekawe! Dziękuję uświęcić takich wydarzeń

Amazongiftcard / 23.02.2017 15:54

Grab amazon gift card code generator from here within minute.

paycomonline / 28.02.2017 23:30

Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people.

Maya / 06.03.2017 13:02

Those who come to read your article will find lots of helpful and informative tips

sithere / 25.03.2017 09:20

I needed to thank you for this extraordinary read!! I unquestionably getting a charge out of each and every piece of it I have you bookmarked to look at new stuff you post. protect my ID

sitehere / 03.04.2017 09:29

I experience considerable difficulties my considerations on substance, however I truly felt I ought to here. Your article is truly awesome. I like the way you composed this data. seo south africa

sitehere / 04.05.2017 08:16

A debt of gratitude is in order for sharing the post.. folks are universes best individual in every existences of individual..they need or must succeed to manage needs of the crew. Rental bond cleaning Melbourne

jvzooacademyreview / 08.05.2017 06:58

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that

economicalbusinesscardsprints / 14.05.2017 09:48

That is truly decent to listen. much obliged to you for the upgrade and good fortunes. economical business cards prints

sitehere / 16.05.2017 10:43

Best work you have done, this online site is truly cool with incredible certainties. Cheap 55 prints Discount Code

sitehere / 24.05.2017 13:09

This is a brilliant web journal. I would not joke about this. You have such a great amount of learning about this issue, thus much energy. You likewise know how to make individuals rally behind it, clearly from the reactions. cursos marketing digital

condy / 25.05.2017 18:35

Such great information provided in this article! I am glad you write this! Keep it up my friend! This is my new bookmark site now ^^

sitehere / 28.05.2017 13:51

A debt of gratitude is in order for sharing the post.. folks are universes best individual in every existences of individual..they need or must succeed to maintain needs of the crew. cheapest 55 prints

24hourplumbing / 31.05.2017 10:27

I gotta most loved this site it appears to be exceptionally useful . 24 hour plumbing

sitehere / 31.05.2017 14:05

I imagine that a debt of gratitude is in order for the valuabe data and bits of knowledge you have so given here. twitter follow count

cursomarketingdigital / 04.06.2017 09:03

Appreciating the time and exertion you put into your site and nitty gritty data you offer!.. curso marketing digital

recycletires / 08.06.2017 09:04

I valued your work extremely thanks recycle tires

buycountrytargetedlikes / 11.06.2017 09:58

Thankyou for this wondrous post, I am happy I watched this site on yippee. buy country targeted likes

bimarchitecturesoftware / 11.06.2017 09:58

I felt exceptionally glad while perusing this site. This was truly exceptionally enlightening site for me. I truly preferred it. This was truly a sincere post. Much obliged!. bim architecture software

LuLaRoeCarlyinAllentownPA / 13.06.2017 09:23

Fantastic article. Exceptionally fascinating to peruse. I truly love to peruse such a decent article. Much obliged! continue shaking. LuLaRoe Carly in Allentown PA

Sitehere / 14.06.2017 10:13

The post is composed in extremely a decent way and it contains numerous helpful data for me. Abortion Clinics in Pretoria

Sitehere / 17.06.2017 09:53

It was a decent post in reality. I altogether delighted in understanding it in my lunch time. Will without a doubt come and visit this blog all the more frequently. A debt of gratitude is in order for sharing. pic uploaded

Sitehere / 17.06.2017 09:53

Amazing online journal. I delighted in perusing your articles. This is really an incredible read for me. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome! Zabroc

sitehere / 20.06.2017 14:01

Extremely fascinating online journal. Alot of online journals I see nowadays don't generally give anything that I'm keen on, however I'm most definately intrigued by this one. Recently felt that I would post and let you know. best desert tours from marrakech

Sitehere / 21.06.2017 09:13

Most likely this is a phenomenal post I got a ton of learning in the wake of perusing good fortunes. Subject of website is magnificent there is very nearly everything to peruse, Brilliant post. orange county roofing company

Sitehere / 21.06.2017 11:32

I have been looking at a couple of your stories and i can state really well done. I will bookmark your online journal boldleads

Sitehere / 21.06.2017 11:32

Pleasant post mate, keep up the colossal work, simply imparted this to my friendz free credit reports from all three bureaus

Sitehere / 22.06.2017 10:09

Companion, this site may be fabolous, i simply like it. Buy cheap Autodesk CFD

Sitehere / 22.06.2017 10:09

it was a brilliant opportunity to visit this sort of site and I am cheerful to know. much thanks to you such a great amount for allowing us to have this open door.. Ronald Perelman

Sitehere / 24.06.2017 09:54

I am trusting the same best exertion from you later on also. Indeed your exploratory writing abilities has propelled me. car accidents

Sitehere / 24.06.2017 09:57

This one is great. keep doing awesome!.. bmw vin decoder

Sitehere / 24.06.2017 21:40

This is my first time i visit here. I discovered such a large number of fascinating stuff in your online journal particularly its dialog. From the huge amounts of remarks on your articles, I figure I am by all account not the only one having all the satisfaction here! keep doing awesome cheap panoramic canvas prints

Sitehere / 24.06.2017 21:41

I have perused your online journal it is exceptionally useful for me. I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future redesigns. cheap large canvas prints

Sitehere / 01.07.2017 08:45

I can see that you are a specialist at your field! I am propelling a site soon, and your data will be extremely valuable for me.. Much obliged for all your help and wishing all of you the accomplishment in your business. orange county roofing

Sitehere / 01.07.2017 08:46

This is truly a decent and useful, containing all data furthermore greatly affects the new innovation. A debt of gratitude is in order for sharing it Florida beach towns

Sitehere / 02.07.2017 09:48

I have perused your online journal it is exceptionally useful for me. I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future redesigns. Privacy Fence

Sitehere / 06.07.2017 10:31

Simply respecting your work and thinking about how you dealt with this online journal so well. It's remarkable to the point that I can't bear to not experience this significant data at whatever point I surf the web! cheap postcard printing

Librly / 07.07.2017 04:42

świetna wiadomość, dziękuję

sitehere / 13.07.2017 09:10

I truly value this awesome post that you have accommodated us. I guarantee this would be gainful for the greater part of the general population. The Author Incubator

Twój komentarz
FB