Akademia Wina

Łukasz Wojnarowicz26.03.2011 10:17

Książka, zeszyt ćwiczeń, pomoce naukowe, wykładowca i grupka słuchaczy. Wygląda to jak powrót do szkoły lub zajęcia uniwersyteckie. Ale co w takim razie robią tu… kieliszki?

Otóż, to nie będą zwykłe zajęcia, lecz kurs organizowany przez Wine and Spirit Education Trust – szkolenie dla winnych pasjonatów.

Wine and Spirit Education Trust powstało w 1969 roku z inicjatywy The Vintners’ Company, cechu londyńskich importerów wina o tradycjach sięgających średniowiecza. Większości czytelników nazwa WSET z pewnością nie jest obca. Często spotyka się ją w kontekście konkursów winiarskich, w reportażach z targów i w CV osób profesjonalnie związanych z winem.

Przez WSET do MW

Od początku swojego istnienia WSET ma siedzibę w stolicy Wielkiej Brytanii, jego przedstawicielstwa zaś działają obecnie w ponad 50 krajach na całym świecie. Dzięki temu wiedzę o winach mogą zgłębiać zarówno mieszkańcy Europy Zachodniej, jak i obu Ameryk, Azji czy Australii, a nawet niektórych stolic państw arabskich, głównie z rejonu Zatoki Perskiej (mimo że alkohol jest tam objęty religijnym zakazem).
Fot. M. WołoszczakO wyjątkowej pozycji zajęć organizowanych przez WSET na tle innych podobnych kursów świadczy to, że spełniają one wszystkie warunki dotyczące działalności edukacyjnej i nadawania stopni specjalizacji zawodowej w Wielkiej Brytanii. Tym samym są tam warunkiem sine qua non podjęcia pracy w branży winiarskiej.
W pierwotnym założeniu Wine and Spirit Education Trust miało organizować kursy poszerzające wiedzę o winie i alkoholach mocnych oraz ich sprzedaży dla ludzi ściśle powiązanych zawodowo z tym tematem. Stopniowo zainteresowanie szkoleniami rosło wśród dziennikarzy, pasjonatów i amatorów. Wzmogło się ono, gdy kapituła The Institute of Masters of Wine porozumiała się z władzami WSET, dopuszczając osoby posiadające najwyższe stopniem certyfikaty WSET do podejmowania trzyletnich studiów kończących się egzaminem Master of Wine. Skrót MW może umieszczać przed swoim nazwiskiem zaledwie 280 osób na całym świecie (stan na lipiec 2010 roku).
Według wewnętrznych danych WSET, w ciągu ostatniego roku do kursów i egzaminów przystąpiło na całym świecie około 27,5 tysiąca osób, z czego 65 procent poza granicami Wielkiej Brytanii. Obecnie zajęcia prowadzone są na czterech poziomach. Pierwszy i drugi są dostępne dla wszystkich chętnych, natomiast kolejne poziomy kursu przeznaczone są dla osób profesjonalnie zajmujących się winami oraz szlachetnymi alkoholami.
Największą popularnością w ciągu ostatnich dziesięciu lat cieszył się kurs na poziomie drugim. Na początku dekady brało w nim udział około 6,5 tysiąca osób rocznie, zaś pod jej koniec skorzystało ze szkolenia ponad 11,6 tysiąca. W sposób równie dynamiczny rośnie liczba kursantów stosunkowo niedawno utworzonego kursu na poziomie podstawowym. Podczas jego pierwszej edycji w latach 2002–2003 uczestniczyło w nim zaledwie 15 osób, natomiast w okresie 2009–2010 miał już prawie 8 tysięcy słuchaczy. Poziomy trzeci i czwarty, jako bardziej elitarne, pozostają mniej popularne. W ciągu zeszłego roku zdało je odpowiednio 5,3 i 1,3 tysiąca osób.

Wskazany brak pewności

W Polsce Wine and Spirit Education Trust ma zaledwie jednego przedstawiciela legitymującego się certyfikatami do prowadzenia takich zajęć. Jest nim Matias Glusman, Argentyńczyk na stałe mieszkający w Warszawie. Jego duża wiedza i doświadczenie pozwalają prowadzić kurs na poziomie wykraczającym nawet poza ramy programu, a przystępny język i klarowność wykładu bardzo pomagają uporządkować przyswajany materiał.
Fot. M. WołoszczakSłuchacze zostają wyposażeni w specjalne książki i zeszyty ćwiczeń wydane przez WSET oraz zestaw kieliszków testowych. Materiały te zawierają esencję wiedzy. Liczba nazw i terminów może być trudna do przyswojenia, stąd wymagana jest od słuchacza systematyczność. Każde zajęcia zaczynają się od powtórzenia materiału, najczęściej w formie testu. Później przychodzi czas na egzaminy próbne i wreszcie egzamin finalny.
Na poziomie 2. składa się on z 50 testowych pytań. Są one bardzo podchwytliwe i wymagają dużej spostrzegawczości. Często trzeba samemu zadać pytania do wszystkich podanych odpowiedzi, by drogą eliminacji ustalić tę właściwą. Największym błędem, jaki egzaminowany może popełnić, to zbyt duża pewność siebie. Nawet teoretycznie najłatwiejsze pytanie nie powinno być lekceważone.
Teoria i praktyka są w przypadku studiów nad winem nierozerwalną parą. Dlatego słuchacze mają możliwość spróbować win, które najlepiej odzwierciedlają omawiane zagadnienia. Nie polega to tylko na piciu win dobrych, ale na próbowaniu win różnych. Aby odróżnić młode od zestarzonego, trzeba przecież spróbować obu, ażeby docenić wino droższe i bardziej złożone, trzeba spróbować wielu tańszych, o mniej rozbudowanej palecie smaków.
Jak w każdym przypadku, tak i tutaj nauka polega na powtarzaniu i korzystaniu z doświadczenia nauczyciela. Najłatwiej można się zorientować, jakie nuty znajdują się w winie wtedy, gdy ktoś nam o nich opowie i je zasugeruje. Wyrabia to pamięć smakowo-zapachową i uczy samodzielnego szukania ukrytych z początku walorów w bardziej wysublimowanych winach. Przecież, im nasza wiedza będzie większa, tym więcej przyjemności i smaku odnajdziemy w każdym kieliszku wina.

Rozmowa z Matiasem Glusmanem, wykładowcą kursu WSET na: WSET to międzynarodowe standardy

Czas Wina nr 49

Zdjęcia

Komentarze

EmployeeRetirement / 03.11.2016 16:07

His extensive knowledge and experience allow lead level course goes even beyond the framework of the program and accessible language and clarity talk much help organize the material absorbed. - See more at: http://czaswina.pl/artykul/akademia-wina#sthash.Amudvfr6.dpuf

Sample / 26.12.2016 08:26

[URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL] <a href="http://www.Example.com">Example</a> Sample

sitehere / 01.04.2017 11:41

I'm happy to see the considerable subtle element here!. auto detailing chula vista

sitehere / 05.04.2017 09:59

Howdy! Pleasant stuff, do update me as often as possible when you post again something like this! http://www.weblogr.fr/

sitehere / 05.04.2017 10:00

Magnificent site you have here, so much cool data!.. http://agataukert.com/kontakt

sitehere / 06.04.2017 10:16

Respecting the time and exertion you put into your online journal and point by point data you offer!.. heating and cooling near me

sitehere / 13.04.2017 09:39

It ended up being Very useful to me and I am certain to every one of the observers here! Custom Bluetooth Speaker

sitehere / 18.04.2017 09:28

I havent any word to welcome this post.....Really i am inspired from this post....the individual who make this post it was an extraordinary human..thanks for imparted this to us. read more here

sitehere / 19.04.2017 15:02

I discovered this is an instructive and fascinating post so i suspect as much it is extremely valuable and proficient. I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article. related site

sitehere / 19.04.2017 15:27

The data you have posted is extremely valuable. The destinations you have alluded was great. A debt of gratitude is in order for sharing... going here

sitehere / 23.04.2017 07:41

Much obliged to you for setting aside an ideal opportunity to distribute this data extremely valuable! seattle house cleaning

sitehere / 24.04.2017 11:00

Superb web journal! I discovered it while surfing around on Yahoo News. Do you have any recommendations on the best way to get recorded in Yahoo News? I've been striving for some time however I never appear to arrive! Welcome it. tattoo supply

sitehere / 29.04.2017 10:26

Hi, I have skimmed the vast majority of your posts. This post is presumably where I got the most helpful data for my examination. A debt of gratitude is in order for posting, perhaps we can see more on this. Are you mindful of whatever other sites on this subject. trans-siberian orchestra tour

sitehere / 09.05.2017 09:01

Goodness, cool post. I'd like to compose like this as well – requiring significant investment and genuine diligent work to make an incredible article… yet I put things off an excessive amount of and never appear to begin. Much obliged however. ajmer sightseeing

sitehere / 09.05.2017 11:01

If you don't mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your marvelous blog entries. jaipur to delhi taxi

sitehere / 16.05.2017 10:49

I respect this article for the all around looked into substance and magnificent wording. I got so included in this material that I couldn"t quit perusing. I am awed with your work and expertise. Much thanks to you to such an extent. Cheap fiftyfive printing Discount Code

sitehere / 21.05.2017 09:14

Awesome review, I am a major devotee to remarking on web journals to advise the website essayists realize that they've added something beneficial to the internet!.. indoor plumbing

sitehere / 22.05.2017 20:59

I have perused your article, it is exceptionally useful and accommodating for me.I appreciate the profitable data you offer in your articles. A debt of gratitude is in order for posting it.. Josh Greenly

generator / 23.05.2017 13:08

read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this..

sitehere / 28.05.2017 13:54

This is an extraordinary article much obliged for sharing this enlightening data. I will visit your website consistently for some most recent post. I will visit your web journal consistently for Some most recent post. www.cheap55printing.com

sitehere / 03.06.2017 12:12

Every one of the substance you said in post is too great and can be exceptionally helpful. I will remember it, a debt of gratitude is in order for sharing the data continue upgrading, looking forward for more posts.Thanks tatuaggi braccio

Sitehere / 14.06.2017 10:15

This is an awesome motivating article.I am practically satisfied with your great work.You put truly exceptionally accommodating data. Keep it up. Continue blogging. Hoping to perusing your next post. Love Spells in Pretoria

sitehere / 15.06.2017 09:33

These are some incredible instruments that i certainly use for SEO work. This is an incredible rundown to use later on.. magnifier lamps

sitehere / 15.06.2017 09:33

If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries. pawn loans

sitehere / 15.06.2017 09:33

Much obliged such a great amount for this data. I need to tell you I agree on a few of the focuses you make here and others may require some further audit, however I can see your perspective. web developer

sitehere / 19.06.2017 09:35

I can set up my new thought from this post. It gives inside and out data. A debt of gratitude is in order for this significant data for all,.. Delicious guacamole ideas

sitehere / 19.06.2017 09:35

New site is solid. A debt of gratitude is in order for the colossal exertion. raiola panda

sitehere / 20.06.2017 10:49

Amazing site, Distinguished criticism that I can handle. Im advancing and may apply to my present place of employment as a pet sitter, which is exceptionally charming, yet I have to extra grow. Respects. Wills Attorney Novi MI

sitehere / 20.06.2017 10:49

Hi I am so charmed I found your web journal, I truly found you by misstep, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could simply jump at the chance to say thank for an enormous post and an inside and out engrossing site. Kindly do keep up the considerable work. washer repair

sitehere / 13.07.2017 09:11

I truly value this awesome post that you have accommodated us. I guarantee this would be gainful for the greater part of the general population. The Author Incubator

sitehere / 13.07.2017 09:30

Incredible occupation for distributed such a gainful site. Your web log isn't just helpful however it is furthermore truly inventive as well. There have a tendency to be relatively few individuals who can unquestionably compose not all that straightforward posts that masterfully. Proceed with the decent written work The Author Incubator

energieleveranciersvergelijken / 22.10.2017 09:17

Pretty great post. I recently unearthed your weblog and wished to say that I have truly enjoyed surfing around your blog entries

sitehere / 30.10.2017 09:51

greetings was simply checking whether you minded a remark. i like your site and the thme you picked is super. I will be back. viagra natural manipulado

Twój komentarz
FB