Regulamin świadczenia płatnych treści cyfrowych

Regulamin świadczenia płatnych treści cyfrowych w ramach serwisu: www.czaswina.pl

Obowiązuje od 25 kwietnia 2020

Niniejszy „Regulamin świadczenia płatnych treści cyfrowych i towarów” (dalej jako „Regulamin”) określa zasady zamawiania, korzystania i dokonywania opłat za Treści cyfrowe świadczone odpłatnie przez Dostawcę. Przed dokonaniem płatnego zamówienia, Użytkownik powinien się zapoznać z aktualnym brzmieniem niniejszego Regulaminu.

 

I Informacje ogólne

 1. Płatne Treści cyfrowe są świadczone przez Czas Wina sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 255, 30-198 Kraków, NIP: 6772336513, REGON: 12110487500000 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000344469, wysokość kapitału zakładowego: 5000 PLN, telefon (12) 626 56 52,  e-mail redakcja@czaswina.pl (dalej jako: „Dostawcą”)
 2. Z Dostawcą można szybko i efektywnie kontaktować się pod wskazanymi numerami telefonu: (12) 626 56 52 wew.30, oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej redakcja@czaswina.pl . W przypadku kontaktu telefonicznego, koszty połączenia są zgodne z posiadaną taryfą. Nie są jednak wyższe, niż zwykłe koszty za wykonanie połączenia.
 3. Przez „Treści cyfrowe” rozumie się dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, w szczególności subskrypcję online treści publikowanych w portalu www.czaswina.pl oraz inne wydawnictwa w formie e-book.

 

II Rodzaje i zakres świadczonych Treści cyfrowych

 1. Treści cyfrowe są świadczone wyłącznie na stronie www.czaswina.pl.
 2. Korzystanie i zamawianie płatnych Treści cyfrowych jest możliwe wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, którzy utworzyli Konto w Serwisie. Utworzenie Konta jest bezpłatne.
 3. W ramach świadczenia przez Dostawcę płatnych Treści cyfrowych Użytkownik ma możliwość korzystania z:
  1. Subskrypcji online – w ramach której Użytkownik uzyskuje otwarty dostęp do wszystkich Artykułów przez czas na który wykupił dostęp;
  2. zakupu E-booków
 4. Wykupienie Subskrypcji online jest możliwe po wejściu na podstronę Subskrypcja Czasu Wina, na którą Użytkownik zostanie przekierowany po kliknięciu w odnośnik znajdujący się pod fragmentami poszczególnych Artykułów zamieszczonymi na stronie www.czaswina.pl lub poprzez kliknięcie w inny link do podstrony Subskrypcja Czasu Wina . Zamówienie E-booków następować będzie na odpowiednich podstronach serwisu www.czaswina.pl, gdzie znajdować się będzie ich szczegółowy opis, w tym ich funkcjonalności oraz interoperacyjności.
 5. Użytkownik ma możliwość wykupienia Subskrypcji online na okresy czasu zdefiniowane przez Dostawcę, które będą wskazane na podstronie Subskrypcja Czasu Wina. Umowa subskrypcji zostaje wówczas zawarta na czas określony, w zależności od wybranej opcji. Subskrypcja jest uruchamiana w momencie zarejestrowania płatności, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, co wiąże się dla niego z utratą prawa odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt III poniżej. Uruchomienie subskrypcji i tym samym odblokowanie dostępu do Artykułów będzie możliwe od razu po zarejestrowaniu płatności.
 6. W przypadku zakupu E-booków Użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z nich w momencie zarejestrowania płatności, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, co wiąże się dla niego z utratą prawa odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt IV poniżej. Przed zawarciem umowy, Użytkownik uzyska informacje w jaki sposób uzyska dostęp i będzie mógł skorzystać z e-booków.

 

III. Płatność

 1. Ceny za poszczególne rodzaje Treści cyfrowych są wyszczególnione na podstronach umożliwiających ich zamówienie. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Użytkownik pozna całkowitą cenę za dany rodzaj dostępu przed wyrażeniem woli związania się umową.
 2. Po wybraniu określonej (płatnej) Treści cyfrowej, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę z podsumowaniem transakcji.
 3. Zamówienie (płatnych) Treści cyfrowych uważa się za złożone i niepodlegające dalszym modyfikacjom, z chwilą zaznaczenia przez Użytkownika opcji “Zamawiam i płacę”. W momencie zaznaczenia opcji „Zamawiam i płacę” dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie Treści cyfrowych. Użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy na adres e-mail podany w trakcie procedury tworzenia Konta.
 4. Użytkownik musi potwierdzić, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez zaznaczenie „Kupuję i płacę” opcji przed złożeniem zamówienia.
 5. Po zaznaczeniu opcji „Zamawiam i płacę” Użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony na stronę partnera odpowiedzialnego za obsługę płatności. Użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku wyboru płatności kartą – pięć dni). Brak zapłaty w tym terminie spowoduje anulowanie zamówienia o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez e-mail. Użytkownik otrzyma potwierdzenie dokonania zapłaty na adres e-mail podany w trakcie procedury tworzenia Konta
 6. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Kupującego płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego lub za pośrednictwem:
  – systemu PayPro S.A. ( płatności za towar dokonywane przez system PayPro S.A. odbywają się na warunkach określonych przez administratora tego systemu – PayPro S.A. z siedzibą w Krakowie).
  – systemu PayPal ( płatności za towar dokonywane przez system Paypall odbywają się na warunkach określonych przez administratora tego systemu –PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu. Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia.
 7. Płatności są realizowane zgodnie z regulaminem Operatora Płatności, dostępnym dla Użytkownika pod niniejszym linkiem oraz po przekierowaniu na stronę Operatora przed dokonaniem płatności. Płatność za pośrednictwem PayPro S.A. jest jedyną akceptowaną formą zapłaty za Treści cyfrowe.

 

IV Odstąpienie od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn przysługuje wyłącznie Użytkownikowi będącemu konsumentem. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku Treści cyfrowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procedury ich zamawiania, Użytkownik może oświadczyć, iż wyraża zgodę na aktywowanie dostępu do tych Treści natychmiast po dokonaniu zamówienia i zawarciu umowy, co spowoduje natychmiastowy dostęp do danych Treści cyfrowych i utratę prawa odstąpienia od umowy. Utrata prawa do odstąpienie dotyczyć będzie wyłącznie Treści cyfrowych.
 3. Jeżeli Użytkownik nie utraci prawa do odstąpienia od umowy (zgodnie z ust. 2 powyżej), Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od: objęcia rzeczy w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy – w zależności od tego który moment jest późniejszy;
  3. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia o którym mowa w ust. 3 powyżej, należy wysłać oświadczenie na adres Dostawcy, wskazany powyżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 3 powyżej, umowę tę uważa się za niezawartą, zaś Dostawca zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował Dostawcę o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Użytkownika, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

V Tryb postępowania reklamacyjnego

Dostawca ma obowiązek spełnienia świadczenia bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli świadczenie jest wadliwe, w szczególności ze względu na wady fizyczne lub prawne

Reklamacje dotyczące świadczonych Treści cyfrowych mogą być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres REDAKCJA@CZASWINA.PL Dostawca zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości.

W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane konieczne do identyfikacji Użytkownika. Dostawca rozpatrzy reklamację oraz powiadomi Użytkownika o jej rozstrzygnięciu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas tworzenia konta lub pocztą na adres podany w reklamacji. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

VI Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Czas Wina sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 255, 30-198 Kraków, NIP: 6772336513, REGON: 12110487500000 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000344469, wysokość kapitału zakładowego: 5000 PLN, telefon (12) 626 56 52,  e-mail redakcja@czaswina.pl
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu świadczenia Treści cyfrowych poprzez stronę www.czaswina.pl zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia ww. Treści cyfrowych , a korzystanie przez Użytkownika z wymienionych wyżej uprawnień, może to uniemożliwić.
 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Czas Wina sp. z o.o. Jest dostępna pod adresem https://czaswina.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
  2. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
  3. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Treści cyfrowych w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
  4. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Treści cyfrowych, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Dostawcy.
  5. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ustępem poprzedzającym zostanie udostępniony Użytkownikom z 30 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy objętej zmienionym regulaminem w ciągu 30 dni od dokonania zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wprowadzone z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1 powyżej, w szczególności polegające na wprowadzeniu nowych Treści cyfrowych lub innych towarów, nie będą modyfikowały treści umów zawartych z Użytkownikami w oparciu o wersję Regulaminu obowiązującą w momencie zawierania tej umowy.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.czaswina.pl oraz w siedzibie Dostawcy wskazanej w niniejszym Regulaminie.
 5. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2020