Konkurs Czytający Mikołaj. Informacja i Regulamin

Na naszej stronie na Facebooku ogłaszamy konkurs, w którym można wygrać zestawy książek Konkurs trwa od 22 do 25 listopada 2018 roku. Zapraszamy do zabawy!

Dowiedz się więcej o konkursie

Regulamin konkursu Czytający Mikołaj

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Czytający Mikołaj” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Wydawnictwo CZAS WINA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 255, 30-198 Kraków, NIP: 677 2333 65 13 zwane dalej Organizatorem.

2. Konkurs zostanie ogłoszony 22.11.2018 i będzie trwał do 25.11.2018. do godz. 23.55.

3. Konkurs będzie ogłoszony na profilu Facebook pod adresem https://pl-pl.facebook.com/czaswinaPL/

4. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.czaswina.pl.

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy być fanem profilu Czas Wina na Facebooku, „polubić” konkursowy post oznaczony hasztagiem #CzytającyMikołaj, udostępnić wspomniany post na swoim profilu, a następnie w komentarzu pod postem konkursowym na stronie https://pl-pl.facebook.com/czaswinaPL/ umieścić link do wybranego przez siebie tekstu z portalu www.czaswina.pl z odpowiedzią na pytanie „Dlaczego polecam przeczytanie tego tekstu innym”.

2. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.

3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

4. Wyłonienie zwycięzców Konkursu odbędzie się najpóźniej do 26.11.2018 według poniższych zasad:

4.1. Uczestnicy Konkursu umieszczają link do wybranego przez siebie tekstu z portalu www.czaswina.pl oraz odpowiedź na pytanie „Dlaczego polecam przeczytanie tego tekstu innym” w komentarzu pod postem oznaczonym hasztagiem #CzytającyMikołaj.

4.2. 7 osób, które opublikują w ten sposób najlepszą zdaniem Komisji odpowiedź, zostanie nagrodzonych zestawami książek.

4.3. Przedstawiciel Komisji Konkursowej w dniu zakończenia konkursu, tj. 26.11.2018, skontaktuje się ze zwycięzcami za pomocą Facebooka w konkursowym poście w celu powiadomienia o wygranej. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez uczestnika danych umożliwiających identyfikację zwycięzcy.

4.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko oraz adres umożliwiający doręczenie nagrody będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu na potrzeby wysyłki nagrody zwycięzcy. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

4.5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcami w ciągu 24 godzin lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika Konkursu, nagroda nie zostanie przyznana.

5. Nagrodami w konkursie są zestawy książek. W skład każdego zestawu wchodzą 3 książki. Książki do każdego zestawu wybierane są przez Organizatora wg klucza: 1 książka o tematyce kulinarnej lub gastronomicznej, 1 książka o tematyce podróżniczej lub turystycznej, 1 książka o tematyce obyczajowej. Lista tytułów:

1. M. Stuhr, „W krzywym zwierciadle. Ciąg dalszy nastąpił”, Warszawa 2015

2. B. Senderek, „Piwo. Najlepsze piwa z polskich sklepów”, Warszawa 2015

3. M. DeSanctis, „100 miejsc we Francji, które każda kobieta powinna odwiedzić”, Kraków 2016

4. T. Kaźmierowski i in., „Podróże z kwasem, garbnikiem i słodyczą”, Poznań 2016

5. T. J. Mazzeo, „Hotel Ritz. Życie, śmierć i zdrada w Paryżu”, Kraków 2015

6. J. Milszewski, K. Sadkowski, „Gastrobanda. Wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim wyjdziesz coś zjeść”, Sopot – Warszawa 2016

7. „Kuchnia pełna afrodyzjaków. Miłosna moc jedzenia”, Ożarów Mazowiecki 2016

8. M. Niedźwiedzka, „Opowieści z angielskiego dworu. Diana, Camilla, Karol”, Warszawa 2017

9. T. Masters i in., „Gruzja, Armenia i Azerbejdżan” (Lonely Planet Publications), Bielsko-Biała 2016

10. T. Masters i in., „Gruzja, Armenia i Azerbejdżan” (Lonely Planet Publications), Bielsko-Biała 2016

11. P. Dolecka, „Trufla. Same dobre rzeczy”, Warszawa 2017

12. P. Dolecka, „Trufla. Same dobre rzeczy”, Warszawa 2017

13. P. Simons, „Sześć dni w Leningradzie”, Warszawa 2015

14. B. Pawlikowska, „Blondynka w Urugwaju”, Warszawa 2017

15. L. Tritto, „Wegetariańska szkoła gotowania krok po kroku”, Kielce 2015

16. M. Greenside, „Nie będę Francuzem, choćbym nie wiem jak się starał”, Warszawa 2015

17. P. Atkinson, „Sezon na winobranie. Rozkosze wiejskiego życia we Francji”, Kraków 2011

18. A. Marr, „Prawdziwa królowa. Elżbieta II, jakiej nie znamy”, Warszawa 2017

19. N. Segnit, Leksykon smaków, Warszawa 2017

20. D. Goodwin, „Wiktoria”, Warszawa 2017

21. M. Gessler, „Poziomki 2016/2017. Gdzie najlepiej zjeść i wyspać się w Polsce”, Warszawa 2016

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

IV. ODBIÓR i WYSYŁKA NAGRODY

1. Nagrody zostaną wysłane pocztą (przesyłka polecona) pod adres zamieszkania wskazany przez laureata za pomocą wiadomości prywatnej Facebook najpóźniej w terminie 8 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej. Za zgodą Organizatora, nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora.

2. Przy odbiorze przesyłki prosimy o rozpakowanie jej w obecności kuriera lub listonosza i sprawdzenie, czy nie jest uszkodzona. W przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki – jedynie otwarcie jej w obecności osoby dostarczającej upoważnia do złożenia reklamacji. Reklamacja składana jest wówczas do Poczty Polskiej.

3. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

V. KOMISJA KONKURSOWA

1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana została Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.

2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926)

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu.

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: wysylka@czaswina.pl lub na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych: iod@czaswina.pl .

4. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych: iod@czaswina.pl.

5. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

6. Dane gromadzone podczas realizacji konkursu nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.

7. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy. Decyduje data ze stempla pocztowego. W przypadku nieodebrania przesyłki z Nagrodą przez Zwycięzcę, następuje zwrot przesyłki z poczty do Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do ponownego wysłania Nagrody.

2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką poleconą.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w konkursie.

4. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: wysylka@czaswina.pl, w terminie 14 dni, od dnia 26 listopada 2018.

5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

8. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowane będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego a w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

2.1 Zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,

2.2 Niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,

2.3 Świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

5. Uczestnictwa w konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

7. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.