Piwny przewodnik

Drugie wydanie przewodnika po piwach dostępnych w Polsce już do kupienia. O książce pisze nasz piwny ekspert Dawid Leszczak.

Kiedy autor tej książki zaczynał przygody ze swoim blogiem, mieszkał w kraju, w którym piwo kojarzyło się z grillami i podobnymi w swojej nijakości eurolagerami od świętej Trójcy polskiego piwowarstwa o literach „T”, „Ż” oraz „O”. Mieszkał w kraju, w którym piwa ciemne uchodziły za babskie, a barman ma obok nalewaka dziesięciolitrowy zbiornik z syropem o aromacie malin lub imbiru.

Doskonale go rozumiem, bo mieszkałem w tym samym kraju. Tak, jak on cieszyłem się, kiedy dowiedziałem się o zapomnianym polskim piwie grodziskim, kiedy przeżyłem ten szok smakowy wywołany pierwszym łykiem piwa typu AIPA, porównywalny z wysysaniem woreczka czarnej herbaty i zagryzaniem skórką grejpfruta. Cieszyłem się, gdy okazało się, że ciemne piwo z Żywca bynajmniej nie jest babskie, ale jest wspaniałym przedstawicielem porteru bałtyckiego. Czekałem z wytęsknieniem na premiery pionierskiego browaru rzemieślniczego Pinta.

Dzisiaj żyjemy w innym kraju. W głównej mierze dzięki Senderkowi i jemu podobnym. Sklepowe półki uginają się od piw, browary powstają jak partie polityczne po 1989 roku, a wielkie koncerny zostały zmuszone do śmiałych eksperymentów. Autor podjął się niełatwej próby uporządkowania tego radosnego chaosu w porewolucyjnym krajobrazie, przybliżenia piwnym laikom i nieco bardziej oświeconym konsumentom absolutnych podstaw piwologii. Dokonał selekcji ponad 100 piw i jest ta selekcja zaprawdę słuszną i sprawiedliwą. Obok piw dostępnych powszechnie, jak np. Ciechan Pszeniczne są takie, za którymi trzeba się trochę nachodzić (Hera z browaru Olimp). Książka Bartosza Senderka to może nie wydawnictwo tej rangi, co Pocket Wine Book Hugh Johnsona, ale jeśli autor nie spocznie w rekomendowaniu nam najciekawszych piw, ma szansę w przyszłości stać się zasłużonym guru piwnego świata.

 

Bartosz Senderek

Piwo. Leksykon smakosza.

Wydanie drugie, Wydawnictwo RM 2015

(Wydanie pierwsze nosiło tytuł: Piwo. Najlepsze piwa z polskich sklepów)

 

REGULAMIN KONKURSU ogłoszonego w newsletterze magazynu CZAS WINA 6 marca 2018 roku

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Leksykon Smakosza – Konkurs” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Wydawnictwo CZAS WINA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 255, 30-198 Kraków, NIP: 677 2333 65 13 zwane dalej Organizatorem.

1.2. Konkurs został ogłoszony 6 marca 2018 w newsletterze magazynu CZAS i trwa do 12 marca 2018 do godz. 12.00.

1.3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.czaswina.pl w zakładce „Kultura wokół kieliszka” przy recenzji książki Piwo. Leksykon smakosza.

1.6. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za przesłane przez fundatorów nagrody.

 

2. ZASADY KONKURSU

2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać odpowiedź na zadane w newsletterze pytanie (pytanie o treści: „dlaczego piwo bywa w pewnych sytuacjach niezastąpione?”) w terminie trwania konkursu.

2.2. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości e-mail.

2.3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

2.4. Wyłonienie zwycięzców Konkursu odbędzie się najpóźniej do 15 marca 2018 roku według poniższych zasad:

2.4.1. Uczestnicy Konkursu w max. 8 (słownie: ośmiu) zdaniach muszą uzasadnić dlaczego piwo bywa w pewnych sytuacjach niezastąpione. 6 (słownie: sześć) najbardziej odkrywczych teorii zostanie nagrodzonych książka autorstwa Bartosza Sendereka Piwo. Leksykon smakosza ufundowane przez wydawnictwo RM.

2.4.2. Przedstawiciel Komisji Konkursowej skontaktuje się ze zwycięzcami za pomocą wiadomości e-mail w celu powiadomienia o wygranej. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez uczestnika danych, umożliwiających identyfikację zwycięzcy. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko oraz adres umożliwiający doręczenie nagrody będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu na potrzeby wysyłki nagrody zwycięzcy. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

2.4.3 W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcami w ciągu dwóch dni roboczych lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika Konkursu, nagrodzony zostanie kolejny uczestnik konkursu.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

3.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

 

4. ODBIÓR i WYSYŁKA NAGRODY

4.1. Nagrody zostaną wysłane pocztą (przesyłka polecona) pod adres zamieszkania wskazany w wiadomości przez laureata konkursu najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o wygranej. Za zgodą Organizatora, nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora.

4.2.. Przy odbiorze przesyłki prosimy o rozpakowanie jej w obecności kuriera lub listonosza i sprawdzenie czy nie jest uszkodzona. W przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki – jedynie otwarcie jej w obecności osoby dostarczającej upoważnia do złożenia reklamacji. Reklamacja składana jest wówczas do Poczty Polskiej.

4.3. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

 

5. KOMISJA KONKURSOWA

5.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana została Komisja Konkursowa w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.

5.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowane będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego a w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.

6.2 Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

6.2.1 Zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

6.2.2 Nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,

6.2.3. Świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe

6. 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.