Regulamin konkursu NA POCZĄTEK LATA (FB)

Konkurs trwa od 3 do 10 lipca 2017 roku.

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs na początek lata na FB” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Wydawnictwo CZAS WINA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 255, 30-198 Kraków, NIP: 677 2333 65 13  zwane dalej Organizatorem.

1.2. Konkurs zostanie ogłoszony 03.07.2017 i będzie trwał do 10.07.2017. do godz. 12.00.

1.3. Konkurs będzie ogłoszony na profilu Facebook pod adresem

https://pl-pl.facebook.com/czaswinaPL/

1.4. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.czaswina.pl w zakładce „Kultura wokół kieliszka”.

1.7. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za przesłane przez fundatorów nagrody.

 

2. ZASADY KONKURSU

2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy być fanem profilu Czas Wina na Facebook’u, polubić konkursowy post, udostępnić post konkursowy na swojej stronie oraz zaprezentować w komentarzu pod konkursowym postem fotografię przedstawiającą czerwcowo-lipcowy numer magazynu Czas Wina (nr 3/87 2017 ).

2.2. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.

2.3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

2.4. Wyłonienie zwycięzców Konkursu odbędzie się najpóźniej do 12.07.2017 według poniższych zasad:

2.4.1. Uczestnicy Konkursu umieszczają fotografię w komentarzu w poście konkursowym, a dwie osoby, które zaprezentują najbardziej inspirującą fotografię magazynu „Czas Wina” w letniej odsłonie zostają laureatami konkursu.

2.4.2. Przedstawiciel Komisji Konkursowej w dniu zakończenia konkursu tj. 10.07.2017 skontaktuje się ze zwycięzcami za pomocą Facebooka w konkursowym poście w celu powiadomienia o wygranej. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez uczestnika danych, umożliwiających identyfikację zwycięzcy. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko oraz adres umożliwiający doręczenie nagrody będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu na potrzeby wysyłki nagrody zwycięzcy. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

2.4.3 W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcami w ciągu dwóch dni roboczych lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika Konkursu, nagrodzony zostanie kolejny uczestnik konkursu, który zdobył trzecie miejsce.

2.5. Nagrodami w konkursie są: 2 (słownie: dwie) ksiązki „Zdrowe wody czyli pyszne wody smakowe oraz izotoniki” autorstwa Anety Łańcuchowskiej-Jeziorowskiej ufundowane przez Wydawnictwo Zwierciadło  Sp. z o.o. .

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

3.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

 

4. ODBIÓR i WYSYŁKA NAGRODY

4.1. Nagrody zostaną wysłane pocztą (przesyłka polecona) pod adres zamieszkania wskazany przez laureata za pomocą wiadomości prywatnej Facebook najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej. Za zgodą Organizatora, nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora.

4.2.. Przy odbiorze przesyłki prosimy o rozpakowanie jej w obecności kuriera lub listonosza i sprawdzenie czy nie jest uszkodzona. W przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki – jedynie otwarcie jej w obecności osoby dostarczającej upoważnia do złożenia reklamacji. Reklamacja składana jest wówczas do Poczty Polskiej.

4.3. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

 

5. KOMISJA KONKURSOWA

5.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana została Komisja Konkursowa w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.

5.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowane będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego a w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.

6.2 Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

6.2.1 Zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

6.2.2 Nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,

6.2.3. Świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe

6. 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.