mavrud

    bałkańska odmiana winogron, uprawiana głównie w Bułgarii i uważana za najlepszą czerwoną odmianę lokalną. Charakteryzuje się drobnymi jagodami i niską wydajnością. Daje ciemno zabarwione, ekstraktywne, taniczne wina o odcieniu korzennym, które mogą długo dojrzewać.

    Uprawia się je w środkowo-południowej części Bułgarii, zwłaszcza w okolicach Plovdiv (Region Środkowy). Odmiana prawdopodobnie jest spokrewniona grecką mavrodaphne. Dawniej importowano ją do Francji w celu podbarwienia tamtejszych win stołowych.

    Bułgarska legenda podaje historię o dzielnym chłopcu, żyjącym w czasach chana Kruma, który rozkazał zniszczenie okolicznych winnic. W mieście wybuchła panika, kiedy z klatki chana uciekł lew i sterroryzował miasto. Jedynie chłopiec nie uląkł się drapieżnika i schwytał zwierzę. Wtedy chan kazał wezwać jego matkę, by wyjawiła mu, skąd u chłopca taka odwaga. Matka opowiedziała mu, że – wbrew rozkazowi władcy – zachowała jedną łozę, pielęgnowała ją i poiła wyrabianym z niej winem syna. Wzruszony do głębi chan nakazał ponowne sadzenie krzewów, które – jak łatwo się domyślić – były odmianą mavrudbałkańska odmiana winogron, uprawiana głównie w Bułgari... (...).