Zabierz książkę na wakacje! – KONKURS

Zapraszamy do wzięcia udziału w letnim konkursie „Czasu Wina”, w którym do wygrania aż 15 wyjątkowych książek, w sam raz do czytania podczas wakacyjnego odpoczynku.

Aby otrzymać jedną z nich wystarczy, że odpowiesz na pytanie: O czym chciałbyś przeczytać w najbliższych wydaniach magazynu „Czas Wina”?

Odpowiedź nie może przekroczyć 5-6 zdań. Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury konkursowe wybierze 15 laureatów, którzy otrzymają losowo wybraną książkę. Na zgłoszenia czekamy od 7 lipca, od godziny 17.00 do 18 lipca do godziny 10.00 pod adresem konkurs@czaswina.pl.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane 22 lipca na stronie www.czaswina.pl w zakładce Kultura wokół kieliszka. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o książkach, wystarczy kliknąć w ich tytuł, aby przenieść się na strony z ich recenzjami.

Do wygrania:

Dobre klimaty. Wybór felietonów – Paweł Gąsiorek, Wydawnictwo Czas Wina (5 egzemplarzy)

W mojej francuskiej kuchni. Opowieść o tradycji i miłości do domowych posiłków – Susan Hermann Loomis, Wydawnictwo Literackie (2 egzemplarze)

Kuchnia Toskańska – Piotr Adamczewski, Wydawnictwo RM (3 egzemplarze)

Kuchnia na walizkach – Luisa Weiss(niem.) biały.., Wydawnictwo Bukowy Las (2 egzemplarze)

100 miejsc we Francji, które każda kobieta powinna odwiedzić – Marcia DeSanctis, Wydawnictwo Literackie (3 egzemplarze)

REGULAMIN KONKURSU „Książka na wakacje”

I. DEFINICJE

 1. Organizatorem konkursu „Książka na wakacje” jest Wydawnictwo Czas Wina sp. z o.o., ul. Balicka 255, 30-198 Kraków, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Uczestnikiem konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która odpowie na pytanie zamieszczone na stronie www.czaswina.pl w zakładce „Kultura wokół kieliszka” (artykuł „Zabierz książkę na wakacje – konkurs”) i prześle odpowiedź na adres konkurs@czaswina.pl w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu.
 4. Nagrodami w konkursie są:

a) 5 (słownie: pięć) książek Dobre klimaty. Wybór felietonów Paweł Gąsiorek ufundowane przez Wydawnictwo CZAS WINA. Cena jednego egzemplarza wynosi 29,90 złotych. Łączna wartość nagród wynosi 149,50 złotych (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) (z VAT).

b) 3 (słownie: trzy) książki Kuchnia toskańska Piotr Adamczewski ufundowane przez Wydawnictwo RM. Cena jednego egzemplarza wynosi 29,90 złotych. Łączna wartość nagród wynosi 89,70 złotych (słownie: osiemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy) (z VAT).

c) 3 (słownie: trzy) książki 100 miejsc we Francji, które każda kobieta powinna odwiedzić Marcia DeSantis ufundowane przez Wydawnictwo Literackie. Cena jednego egzemplarza wynosi 39,90 złotych. Łączna wartość nagród wynosi 119,70 złotych (słownie: sto dziewiętnaście złotych i siedemdziesiąt groszy) (z VAT).

d) 2 (słownie: dwie) książki W mojej francuskiej kuchni. Opowieść o tradycji i miłości do domowych posiłków Susan Hermann Loomis ufundowane przez Wydawnictwo Literackie. Cena jednego egzemplarza wynosi 34,90 złotych. Łączna wartość nagród wynosi 69,80 złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) (z VAT).

e) 2 (słownie: dwie) książki Kuchnia na walizkach Luisa Weiss ufundowane przez Wydawnictwo Bukowy Las. Cena jednego egzemplarza wynosi 36,90 złotych. Łączna wartość nagród wynosi 73,80 złotych (słownie: siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy) (z VAT).

 1. Łączna wartość nagród wynosi 502,50 złotych (słownie: pięćset dwa złote i pięćdziesiąt groszy) (z VAT).
 2. Komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją” składa się z przedstawicieli Organizatora. Każdy członek Komisji może przyznać od 1 do 5 punków przysłanej przez Uczestników odpowiedzi. Piętnaście najwyżej ocenionych odpowiedzi zostanie nagrodzonych jedną, losowo wybraną książką. Komisja oceniając odpowiedzi będzie brała pod uwagę oryginalność wypowiedzi oraz poczucie humoru jego autora.

II. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się 7 lipca 2016 roku o godz. 17.00 i trwa do 18 lipca 2016 roku do godz. 10.00.
 2. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Fundatora.
 3. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik musi w czasie jego trwania podać w mailu odpowiedź na pytanie o treści: O czym chciałbyś przeczytać w najbliższych wydaniach magazynu „Czas Wina”? i uzasadnić swój wybór w maksymalnie sześciu zdaniach. Każdy Uczestnik konkursu może wysłać tylko jedną odpowiedź na adres konkurs@czaswina.pl .
 4. Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Organizator rozstrzygnie konkurs do 22 lipca 2016 roku, a jego wyniki opublikuje pod artykułem „Zabierz książkę na wakacje – konkurs” w zakładce „Kultura wokół kieliszka” na stronie www.czaswina.pl .
 6. Każdy Uczestnik, którego odpowiedź zostanie wyróżniona przez Komisję zostanie poinformowany o wygranej drogą elektroniczną w formie e-maila. W wiadomości pojawi się prośba o przesłanie danych teleadresowych umożliwiających wysłanie nagrody.
 7. Na adres do wysyłki Organizator będzie czekał 3 dni robocze od momentu wysłania prośby o jej przysłanie. Po ich upływie, jeśli wytypowany zwycięzca nie poda adresu wysyłki, nagroda przepada.
 8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 1. III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

 1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
 2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką poleconą, chyba że Uczestnik będzie chciał otrzymać przesyłkę innym trybem.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w konkursie.
 4. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: konkurs@czaswina.pl, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
 5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 8. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.
 1. IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: konkurs@czaswina.pl
 5. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: konkurs@czaswina.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
 6. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 7. Dane gromadzone podczas realizacji konkursu nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
 8. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.
 1. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczestnictwa w konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.