Regulamin konkursu Instagram

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Łączenie win z potrawami na Inastagramie” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Wydawnictwo CZAS WINA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 255, 30-198 Kraków, NIP: 677 2333 65 13 zwane dalej Organizatorem.

1.2. Konkurs zostanie ogłoszony 15.04.2021. i będzie trwał do 23.04.2021. do godz. 13.00.

1.3. Konkurs będzie ogłoszony na profilu na Instagramie:

https://www.instagram.com/enoteka_czaswina/

1.4. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.czaswina.pl w zakładce „Kultura wokół kieliszka”.

2. ZASADY KONKURSU

2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy obserwować konto na Instagramie Enoteki, @enoteka_czaswina, polubić konkursowy post oraz odpowiedzieć na pytanie sformułowane w poście: „Jakie wino Twoim zdaniem najlepiej pasuje do polędwiczki cielęcej?”

2.2. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.

2.3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

2.4. Wyłonienie zwycięzców Konkursu odbędzie się najpóźniej do 30.04.2021 według poniższych zasad:

2.4.1. Uczestnicy Konkursu umieszczają odpowiedź na pytanie sformułowane w poście w komentarzu do posta konkursowego, a 7 osób które zaprezentują najbardziej inspirującą odpowiedź zostanie laureatami konkursu.

2.4.2. Przedstawiciel Komisji Konkursowej w dniu zakończenia konkursu tj. 23.04. 2021 skontaktuje się ze zwycięzcami za pomocą Instagrama w konkursowym poście w celu powiadomienia o wygranej. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez uczestnika danych, umożliwiających identyfikację zwycięzcy. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko oraz adres umożliwiający doręczenie nagrody będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu na potrzeby wysyłki nagrody zwycięzcy. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

2.4.3 W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcami w ciągu dwóch dni roboczych lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika Konkursu, nagrodzony zostanie kolejny uczestnik konkursu, który zdobył 8 miejsce.

2.5. Nagrodami w konkursie są: 1 (słownie: jedna) książka „Kuchnia Mistrzów” wydana i ufundowana ufundowane przez Wydawnictwo Czas Wina Sp. Z o.o. .

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

3.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

3.3. W konkursie mogą wziąć udział tylko posiadacze konta na Instagramie.

4. ODBIÓR i WYSYŁKA NAGRODY

4.1. Nagrody zostaną wysłane kurierem pod adres zamieszkania wskazany przez laureata za pomocą wiadomości prywatnej Instagram najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej. Za zgodą Organizatora, nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora.

4.2.. Przy odbiorze przesyłki prosimy o rozpakowanie jej w obecności kuriera lub listonosza i sprawdzenie czy nie jest uszkodzona. W przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki – jedynie otwarcie jej w obecności osoby dostarczającej upoważnia do złożenia reklamacji. Reklamacja składana jest wówczas do Poczty Polskiej.

4.3. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

5. KOMISJA KONKURSOWA

5.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana została Komisja Konkursowa w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.

5.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6. REKLAMACJA KONKURSU

6.1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji związanej z konkursem do 7 dni od ogłoszenia wyników.

6.2. Powodem złożenia reklamacji może być podejrzenie o złamanie regulaminu konkursu przez Organizatora.

6.3. W przypadku złożenie reklamacji, organizator powoła Komisję Reklamacyjną, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.

6.3. Komisja Reklamacyjna rozpatrzy wniosek i wyda oświadczenie do 7 dni od złożenia reklamacji, publikując decyzję na swoim koncie enoteka_czaswina na Instagramie.

6.4. W przypadku uznania reklamacji przez Komisję Reklamacyjną, konkurs zostanie unieważniony.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowane będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego a w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.

7.2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany.

7.3. Organizator zwalnia z odpowiedzialności serwis Instagram za roszczenia uczestników.

7.4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

7.4.1 Zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

7.4.2 Nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,

7.4.3. Świadczone przez kuriera usługi pocztowe

7. 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.