Regulamin promocji „ZAMIEŃ PAPIER NA CYFRĘ” dla prenumeratorów magazynu „Czas Wina”

Regulamin świadczenia płatnych treści cyfrowych w ramach serwisu: www.czaswina.pl

Obowiązuje od 25 kwietnia 2020 do 24 kwietnia 2021

Niniejszy „Regulamin promocji Zamień papier na cyfrę” (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania z Treści cyfrowych świadczonych nieodpłatnie przez Dostawcę. Przed skorzystaniem z promocji, Użytkownik powinien się zapoznać z aktualnym brzmieniem niniejszego Regulaminu.

 

I Informacje ogólne

 1. Treści cyfrowe są świadczone przez Czas Wina sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 255, 30-198 Kraków, NIP: 6772336513, REGON: 12110487500000 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000344469, wysokość kapitału zakładowego: 5000 PLN, telefon (12) 626 56 52,  e-mail redakcja@czaswina.pl (dalej jako: „Dostawcą”)
 2. Z Dostawcą można szybko i efektywnie kontaktować się pod wskazanymi numerami telefonu: (12) 626 56 52 wew.30, oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej redakcja@czaswina.pl . W przypadku kontaktu telefonicznego, koszty połączenia są zgodne z posiadaną taryfą. Nie są jednak wyższe, niż zwykłe koszty za wykonanie połączenia.
 3. „Treści cyfrowe” to dane dostarczane w formie cyfrowej jako Subskrypcja online treści publikowanych w portalu www.czaswina.pl.

 

II Zakres i działanie promocji świadczonych Treści cyfrowych

 1. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie Użytkownicy będący prenumeratorami magazynu „Czas Wina”, których prenumerata obejmowała przynajmniej jeden numer magazynu „Czas Wina” począwszy od numeru 111 (maj) magazynu „Czas Wina” i posiadają potwierdzenie w postaci faktury VAT wystawionej przez operatora (sprzedawcę) usługi prenumeraty magazynu „Czas Wina”, spółkę Dom Wina, którzy otrzymali nieodpłatny, unikalny kod rabatowy ważny do dnia 24 kwietnia 2021.
  2. Wykorzystanie przez Użytkownika kodu rabatowego jest jednoznaczne ze zgodą na wymianę usługi prenumeraty magazynu „Czas Wina” na usługę subskrypcji online treści publikowanych na portalu www.czaswina.pl i odstąpieniem od roszczeń finansowych wobec Dom Wina sp. o.o. z tytułu niezrealizowania usługi prenumeraty.
 2. Treści cyfrowe są świadczone wyłącznie na stronie www.czaswina.pl.
 3. Korzystanie z Treści cyfrowych jest możliwe wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, którzy utworzyli Konto w Serwisie. Utworzenie Konta jest bezpłatne.
 4. Skorzystanie z promocyjnej Subskrypcji online jest możliwe po wejściu na podstronę Subskrypcja Czasu Wina, na którą Użytkownik zostanie przekierowany po kliknięciu w odnośnik znajdujący się pod fragmentami poszczególnych Artykułów zamieszczonymi na stronie www.czaswina.pl lub poprzez kliknięcie w inny link do podstrony Subskrypcja Czasu Wina. Po wybraniu opcji Promocja Zamień papier na cyfrę, konieczne będzie wpisanie w polu Kod rabatowy unikalnego kodu. Kod jest jednorazowy, ale z Subskrypcji online można korzystać na wielu urządzeniach elektronicznych, na których Użytkownik jest zalogowany do strony www.czaswina.pl.
 5. Czas trwania promocyjnej Subskrypcji online jest zdefiniowany przez Dostawcę na 12 miesięcy od dnia zamówienia subskrypcji czyli użycia kodu rabatowego. Umowa subskrypcji zostaje wówczas zawarta na czas określony. Subskrypcja jest uruchamiana w momencie zarejestrowania płatności kodem rabatowym, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, co wiąże się dla niego z utratą prawa odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt III poniżej. Uruchomienie subskrypcji i tym samym odblokowanie dostępu do Artykułów będzie możliwe od razu po zarejestrowaniu płatności kodem rabatowym.

 

III. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Czas Wina sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 255, 30-198 Kraków, NIP: 6772336513, REGON: 12110487500000 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000344469, wysokość kapitału zakładowego: 5000 PLN, telefon (12) 626 56 52,  e-mail redakcja@czaswina.pl
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu świadczenia Treści cyfrowych poprzez stronę www.czaswina.pl zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia ww. Treści cyfrowych , a korzystanie przez Użytkownika z wymienionych wyżej uprawnień, może to uniemożliwić.
 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Czas Wina sp. z o.o. Jest dostępna pod adresem https://czaswina.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/

 

IV Postanowienia końcowe

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
  2. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
  3. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Treści cyfrowych w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
  4. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Treści cyfrowych, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Dostawcy.
 2. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ustępem poprzedzającym zostanie udostępniony Użytkownikom z 30 dniowym wyprzedzeniem.
  2. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy objętej zmienionym regulaminem w ciągu 30 dni od dokonania zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wprowadzone z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1 powyżej, w szczególności polegające na wprowadzeniu nowych Treści cyfrowych lub innych towarów, nie będą modyfikowały treści umów zawartych z Użytkownikami w oparciu o wersję Regulaminu obowiązującą w momencie zawierania tej umowy.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.czaswina.pl oraz w siedzibie Dostawcy wskazanej w niniejszym Regulaminie.
 5. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Regulaminu Subskrypcji Czasu Wina zamieszczonego na stronie www.czaswina.pl i powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2020 do 24 kwietnia 2021