Regulamin Usługi Newsletter Czas Wina sp. z o. o.

  1. Usługę Newslettera świadczy CZAS WINA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 255, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344469, będącą czynnym płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP: 677-233-65-13, REGON: 121104875 (Usługodawca i jednocześnie administrator danych osobowych Użytkowników), adres serwisu korporacyjnego: www.czaswina.pl. Dane Kontaktowe: adres: ul. Balicka 255, 30-198 Kraków, tel.: (12) 626 56 52 wew. 582. Adres e-mail: redakcja@czaswina.pl
  2. Newsletter – to wiadomość przesyłana na wskazany przez Użytkownika e-mail, która zawiera treści wskazane przy zapisywarce na Newsletter. Newsletter może też zawierać reklamy naszych partnerów i inne treści marketingowe.
  3. Usługa Newslettera przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.
  4. Usługa Newslettera jest świadczona nieodpłatnie. W celu zawarcia umowy na świadczenie Usługi, Użytkownik nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, wyższych niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.
  5. Usługa Newslettera jest świadczona na rzecz osób, które zapiszą się na Newsletter, a następnie potwierdzą zamiar zamówienia Newslettera, poprzez kliknięcie w link podany w wiadomości e-mail wysłanej po zapisaniu się na newsletter. Zamówienie Usługi następuje z chwilą kliknięcia w ten link. Jeżeli w terminie 14- stu dni od dnia zapisu, Użytkownik nie kliknie w podany link, nie dochodzi do zawarcia umowy na świadczenie Usługi, a zgłoszenie Użytkownika (w tym podany adres e-mail) jest niezwłocznie usuwane z zarządzanej przez Czas Wina sp. z o.o. bazy danych właściwej dla Newslettera.
  6. Korzystanie z Usługi jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych: – posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu e-mail (adresu poczty elektronicznej); – posiadanie przez Użytkownika właściwego oprogramowania do korzystania z poczty elektronicznej.6.1.Czas Wina sp. z o.o. dostarcza Newsletter na serwer pocztowy właściwy dla adresu e-mail Użytkownika. Niektóre serwery mogą potraktować Newsletter, jako spam i z tego powodu Newsletter wysłany przez Czas Wina może nie dotrzeć do Użytkownika.
  7. Reklamacje dotyczące Usługi prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres redakcja@czaswina.pl lub na piśmie na adres: ul. Balicka 255, 30-198 Kraków. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej w pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Użytkownika
  8. Użytkownik może zrezygnować w każdym czasie z Usługi:8.1. poprzez kliknięcie w link rezygnacji znajdujący się w każdym wysłanym Newsletterze;8.2. poprzez odstąpienie, wysyłając e-mail z informacja o odstąpieniu/rezygnacji z Newslettera na adres: redakcja@czaswina.pl lub pisemnie na adres: adres: ul. Balicka 255, 30-198 Kraków

Przykładowy Wzór formularza odstąpienia:
Adresat: Czas Wina sp. z o.o. , adres poczty elektronicznej redakcja@czaswina.pl.
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi Newslettera.
Adres e-mail, na który zamówiono Newsletter:………………
Podpis ………………………. (tylko w razie odstąpienia w formie poczty tradycyjnej).
Data ……………

 1. Czas Wina sp. z o .o. może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi Newslettera z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia z powodu zaplanowanego zakończenia tej Usługi, wobec wszystkich Użytkowników korzystających z Usługi.
 2. Usługodawca jest także Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)10.1 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych iod@czaswina.pl10.2 Cel przetwarzania – prowadzenie komunikacji informacyjnej na zlecenie Usługobiorcy zgodnej z zakresem opisanym w niniejszym Regulaminie.

  10.3 Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO (przetwarzanie jest wykonywane na podstawie wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez Usługobiorcę oraz wykonania umowy).

  10.4 Okres przetwarzania – Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.

  10.5 Odbiorcami danych mogą być podmioty wspomagające procesy biznesowe Administratora, świadczące usługi hostingowe, informatyczne, prawne. Dane mogą być także udostępnione na żądanie uprawnionych organów lub instytucji, w tym organów lub instytucji państwowych.

  10.6 Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  10.7 Usługodawca bez zbędnej zwłoki (najpóźniej w terminie miesiąca) od otrzymania żądania (wniosku) osoby, której dane dotyczą udziela tej osobie informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem. W razie potrzeby termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Usługodawca informuję osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.

  10.8 Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa].

  10.9 Wszelkie uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazanych w niniejszym Regulaminie.

  10.10 Skutkami nie podania danych jest niemożliwość świadczenia usługi.

Strona zawiera informacje handlowe dotyczące napojów alkoholowych i przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.

Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat ?