Regulamin

REGULAMIN
1.Sklep działający pod adresem www. czas-wina.pl zwany w dalszej części Regulaminu „Sklepem internetowym”, prowadzony jest przez CZAS WINA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 255, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344469, będącą czynnym płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP: 677-233-65-13, REGON: 121104875, zwanej w dalszej części Regulaminu „Sprzedającym”. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy pod następującym nr telefonu : tel. +48 515 526 262 w dni robocze w godzinach 12:00-19.00, koszt połączenia według taryf operatorów telekomunikacyjnych albo pocztą elektroniczną na adres sklep@czaswina.pl.
2.Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana w dalszej części Regulaminu „Kupującym”. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców Indywidualnych, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
3. Składanie zamówień odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego w zakładce “zamów online” lub w formie wiadomości przesłanej na adres sklep@czaswina.pl i jest możliwe przez cały tydzień i przez całą dobę z wyłączeniem czasu przeznaczonego na przerwy techniczne, które są ogłaszane na stronie internetowej Sprzedającego.
4. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Kupującego płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego lub za pośrednictwem:

– systemu PayPro S.A. ( płatności za towar dokonywane przez system PayPro S.A.  odbywają się na warunkach określonych przez administratora tego systemu – PayPro S.A. z siedzibą w Krakowie).
– systemu PayPal ( płatności za towar dokonywane przez system Paypall odbywają się na warunkach określonych przez administratora tego systemu –PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu. Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia.

5. Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w punkcie sprzedaży w dni robocze w godzinach 12:00–19:00 lub w sobotę w godzinach 10.00-14.00. Kupujący może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Kupującego pełnoletniej osoby. Kupujący może też upoważnić wybranego przez siebie profesjonalnego kuriera do odbioru zamówionego Towaru ze Sklepu i dostarczenia go do wskazanego przez Kupującego w treści zamówienia miejsca dostawy, w takim przypadku chwilą wydania Towaru jest jego odbiór przez kuriera.
6. Złożenie zamówienia u Sprzedającego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz 1182). Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Kupujący ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Kupujący może w zamówieniu mailowym zastrzec zakaz przetwarzania jego danych osobowych.
7.Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi oraz weryfikacji podanych przez Kupującego danych na własny koszt przed realizacją zmówienia telefonicznie bądź mailowo.
8.W przypadku niemożności realizacji złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Kupującego, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.
9.Wszystkie towary oferowane przez Sprzedającego są nowe.
10.Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady towaru nabytego w sklepie internetowym na zasadach określonych szczegółowo w art. 556 oraz art. 5561- 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zm.).
13. Reklamacje dotyczące towaru powinny zawierać oznaczenie podmiotu składającego reklamację: imię, nazwisko (lub nazwę firmy) oraz przedmiot Reklamacji. Reklamacje powinny być wysyłane na adres Sprzedającego, albo pocztą elektroniczną na adres sklep@czaswina.pl. Kontakt telefoniczny dotyczący reklamacji: tel. +48 515 526 262 w dni robocze w godzinach 12.00-19.00. Koszt połączenia według taryf operatorów telekomunikacyjnych. Okres zgłoszenia reklamacji wynosi 6. miesięcy od dnia otrzymania przez Kupującego towaru.
14.Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru ) w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) wygasa po upływie 14(czternastu) dni od dnia doręczenia towaru. Kupującemu, a w przypadku, gdy przedmiotem umowy (zamówienia) jest usługa prenumeraty lub subskrypcji, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia pierwszego drukowanego egzemplarza. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedającego. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał pismo przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności nie później niż 14 dni od dnia w którym Sprzedający uzyskał informację o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem . Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru. Towar powinien być odesłany lub przekazany na adres Sprzedającego nie później niż 21 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Sprzedający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu sprzedanego Kupującemu towaru. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) jeżeli przedmiotem zamówienia są dzienniki, periodyki lub czasopisma.
15. Kupujący przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedającym.
16. Sklep Internetowy umożliwia zakup biletu uprawniającego do udziału w oferowanym przez Sprzedającego wydarzeniu. Zakup powinien nastąpić najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wydarzeniem. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn. Kupujący drukuje potwierdzenie realizacji zamówienia i potwierdzenie przelewu, które stanowią łącznie potwierdzenie zakupu biletu uprawniającego do udziału w wydarzeniu. Zamówienie złożone w Sklepie Internetowym może być odwołane przez Kupującego najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych przed datą wydarzenia poprzez wysłanie e-maila na adres: sklep@czaswina.pl. Zwrot za bilet zakupiony za pomocą Sklepu Internetowego dokonywany jest gotówką w siedzibie sprzedającego w dni robocze w godzinach 12.00-19.00 lub przelewany przelewem na konto wskazane przez Kupującego. W przypadku odwołania wydarzenia przez Sprzedającego, Sprzedający powinien zawiadomić o tym niezwłocznie Kupującego i zwrócić opłatę za bilet na swój koszt, w formie uzgodnionej z Kupującym. Bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia wydarzenia opisanego w potwierdzeniu realizacji zamówienia, co oznacza, że Kupujący z chwilą rozpoczęcia wydarzenia nie ma prawa do zwrotu ceny biletu ani przebukowania biletu (termin przebukowanie oznacza zwrot i ponowny zakup). Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
17.Ceny towarów i usług oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i zawierają podatek VAT. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej S.A..
Maksymalny czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze od dnia otrzymania przez Sprzedającego wpłaty za zamówiony towar, usługę prenumeraty lub subskrypcji.
18.Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
19.Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
20. Czas Wina Sp. z o.o. oświadcza, że posiada koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejsce sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr I/271/B/255/2020
oraz koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających powyżej 18% nr I/271/C/228/2020 wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893, 1916.).
21. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin Sklepu. W trakcie realizacji zamówienia oraz całym okresie opieki posprzedażowej klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Kupującego mniej korzystne niż aktualnego.
21.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w tym Kodeks cywilny i ustawę o ochronie praw konsumenta. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.