Świąteczne wypieki

Wyślij przepis na wielkanocny mazurek i odbierz zestaw książek.

Do wygrania aż trzy książki pełne inspiracji na każdą okazję – zobacz ich recenzje przygotowane przez redaktorów magazynu „Czas Wina”.

Zobacz recenzję!Proste i smaczne przepisy!Pyszne wypieki

 

Konkurs dla subskrybentów newslettera Czasu Wina – regulamin dostępny poniżej:

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – ZOBACZ NAGRODZONE PRZEPISY

REGULAMIN KONKURSU „NEWSLETTER – Wielkanoc”

 

 1. I. DEFINICJE

 1. Organizatorem konkursu „NEWSLETTER – Wielkanoc” jest Wydawnictwo Czas Wina sp. z o.o., ul. Balicka 255, 30-198 Kraków, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Uczestnikiem konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym            w punkcie II. Regulaminu, prześle odpowiedź na opublikowane w Newsletterze magazynu „Czas Wina” wysłanym w dniu 23 marca 2016 roku zadanie oraz spełni pozostałe warunki uczestnictwa również  podane w II. Regulaminu.
 4. Komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją” składa się z minimum dwóch przedstawicieli Organizatora, która spośród nadesłanych przez subskrybentów Newslettera odpowiedzi wybierze 1 (słownie: jedną) najciekawszą, która zostanie nagrodzona.
 5. Zwycięzcą konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcą” jest 1 uczestnik, który najciekawiej zdaniem Komisji wypełni zadanie umieszczone w Newsletterze i otrzyma największą liczbę punktów.
 6. Nagrodą w konkursie jest zestaw książek, w skład których wchodzą: Alfabet Ciast Zofii Różyckiej (wyd. Dwie Siostry), Pyszne na każdą okazję Anny Starmach (wyd. Znak Literanova) oraz Pysznie i zdrowo id rana do wieczora pod red. Aleksandry Kielczykowskiej (wyd. Rebis).

 

 1. II. PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. Konkurs rozpoczyna się 23 marca 2016 roku o godz. 14.00 i trwa do 24 marca 2016 roku do godz. 23.59.
 2. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Fundatora.
 3. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik musi w czasie jego trwania przesłać przepis na wielkanocny mazurek na adres konkurs@czaswina.pl. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego przepisu na blogu Winonapój uzyskiwany na drodze całkowitej lub częściowej fer... (...) i kuchnia prowadzonym przez redaktorów magazynu „Czas Wina” pod adresem http://wino-i-kuchnia.blogspot.com.
 4. Komisja Konkursowa wybierając najciekawszą odpowiedź będzie brała pod uwagę: oryginalną recepturę ciasta wielkanocnego, wygląd i dekorację zaprezentowaną na dołączonym do przepisu zdjęciu oraz uzasadnienie Uczestnika, że to właśnie jego wypiek zasługuje na wyróżnienie.  Każdy członek Komisji może przyznać od 1 do 5 punków. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień i nagród – niespodzianek dla wyróżnionych.
 5. Organizator rozstrzygnie konkurs najpóźniej po 2 dniach roboczych od dnia zakończenia konkursu. Uczestnik, którego odpowiedź zostanie wybrana przez Komisję jako najciekawsza zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną w formie e-maila.  W wiadomości pojawi się komunikat o wygranej oraz prośba o przesłanie danych teleadresowych umożliwiających wysłanie nagrody.
 6. Na adres do wysyłki Organizator będzie czekał 3 dni robocze od momentu wysłania prośby o jej przysłanie. Po ich upływie, jeśli wytypowany zwycięzca nie poda adresu wysyłki, nagroda nie zostanie wysłana.
 7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 

 1. III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

 1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
 2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką poleconą.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w konkursie.
 4. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: konkurs@czaswina.pl, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
 5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 8. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 nie będą rozpatrywane.

 

 1. IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia                     29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz               w celach marketingowych.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną                              (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: konkurs@czaswina.pl
 5. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: konkurs@czaswina.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
 6. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 7. Dane gromadzone podczas realizacji konkursu nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
 8. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

 

 1. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnictwa w konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.czaswina.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.