Konkurs Włoskie klimaty. Wygraj książkę Złota łyżka!

konkurs włoskie klimaty

Il grande cucchiaio d’oro Giovanniego Ballariniego to dla Włochów rzecz kultowa. Ta klasyczna książka kucharska na tysiąc (!) przepisów i ponad siedemset stron słusznego formatu stanowi wzór dla całego gatunku.

Bogato i starannie zilustrowana, krok po kroku prowadzi przez kolejne etapy przygotowywania włoskich potraw. Co szczególnie godne uwagi, każdej potrawie towarzyszy propozycja wina, które warto do niej podać. Ukłonem w stronę nowoczesnego żywienia jest cały osobny rozdział poświęcony przepisom bez glutenu, laktozy czy mięsa. Wszystko to sprawia, że zarówno amator przypalający wodę na makaron, jak i mistrz gotowania znajdą w niej wskazówki i pociechę. Pozycja obowiązkowa dla tęskniących za prawdziwą włoską kuchnią nad Wisłą.

Konkurs Włoskie klimaty. Udział i zasady

Dla czekających z niecierpliwością na polską premierę książki (15 maja 2019 roku) ogłaszamy konkurs. Do wygrania zestawy składające się z polskiej edycji Złotej łyżki przygotowanej pieczołowicie przez Wydawnictwo „Jedność” oraz poradnika-notesu na własne przepisy.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy napisać kilka słów o swoim ulubionym tekście dotyczącym Włoch pochodzącym z portalu czaswina.pl lub magazynu „Czas Wina”. Odpowiedzi (wraz z linkiem lub przypisem) należy umieścić w komentarzu do konkursowego postu na Facebooku.

Konkurs trwa od 15 do 26 maja 2019 roku. Zapraszamy do zabawy!

WEŹ UDZIAŁ

Regulamin Konkursu o Włoskie klimaty

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkursu o Włoskie klimaty (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Wydawnictwo CZAS WINA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 255, 30-198 Kraków, NIP: 677 2333 65 13 zwane dalej Organizatorem.

2. Konkurs zostanie ogłoszony 14.05.2019 r. i będzie trwał do 26.05.2019 r. do godz. 23.59.

3. Konkurs będzie ogłoszony na profilu Facebook pod adresem facebook.com/czaswinaPL/

4. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.czaswina.pl.

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy być fanem profilu Czas Wina na Facebooku, „polubić” konkursowy post oznaczony hasztagiem #ZłotaŁyżka, udostępnić wspomniany post na swoim profilu, a następnie w komentarzu pod postem konkursowym na stronie facebook.com/czaswinaPL/ umieścić link do wybranego przez siebie tekstu z portalu www.czaswina.pl z odpowiedzią na pytanie „Dlaczego polecam przeczytanie tego tekstu innym”.

2. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.

3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

4. Wyłonienie zwycięzców Konkursu odbędzie się najpóźniej do 31.05.2019 według poniższych zasad:

4.1. Uczestnicy Konkursu umieszczają link do wybranego przez siebie tekstu z portalu www.czaswina.pl lub opis bibliograficzny do tekstu z magazynu „Czas Wina” oraz odpowiedź na pytanie konkursowe „Dlaczego polecam przeczytanie tego tekstu innym” w komentarzu pod postem oznaczonym hasztagiem #ZłotaŁyżka.

4.2 Wybrany przez Uczestnika tekst musi być tematycznie związany z Republiką Włoską, jej kulturą lub historią.

4.3. 5 osób, które opublikują w ten sposób najlepszą zdaniem Komisji odpowiedź, zostanie nagrodzonych zestawami książek.

4.4. Przedstawiciel Komisji Konkursowej w dniu zakończenia konkursu, tj. 26.05.2019 r., skontaktuje się ze zwycięzcami za pomocą Facebooka w konkursowym poście w celu powiadomienia o wygranej. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez uczestnika danych umożliwiających identyfikację zwycięzcy.

4.5. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko oraz adres umożliwiający doręczenie nagrody będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu na potrzeby wysyłki nagrody zwycięzcy. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

4.6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcami w ciągu 48 godzin od wysłania wiadomości lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika Konkursu, nagroda nie zostanie przyznana.

5. W skład każdego zestawu wchodzą 2 książki: Giovanni Ballarini, Złota łyżka. 1000 najlepszych przepisów kuchni włoskiej, Kielce 2019 (1 egz.) oraz „Moje przepisy” (b.d.) (1 egz.). Obie książki wydane są przez Wydawnictwo „Jedność”.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

IV. ODBIÓR i WYSYŁKA NAGRODY

1. Nagrody zostaną wysłane pocztą (przesyłka polecona) pod adres zamieszkania wskazany przez laureata za pomocą wiadomości prywatnej Facebook najpóźniej w terminie 8 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej. Za zgodą Organizatora, nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora.

2. Przy odbiorze przesyłki prosimy o rozpakowanie jej w obecności kuriera lub listonosza i sprawdzenie, czy nie jest uszkodzona. W przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki – jedynie otwarcie jej w obecności osoby dostarczającej upoważnia do złożenia reklamacji. Reklamacja składana jest wówczas do Poczty Polskiej.

3. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

V. KOMISJA KONKURSOWA

1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana została Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.

2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926)

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu.

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: wysylka@czaswina.pl lub na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych: iod@czaswina.pl .

4. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych: iod@czaswina.pl.

5. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

6. Dane gromadzone podczas realizacji konkursu nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.

7. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy. Decyduje data ze stempla pocztowego. W przypadku nieodebrania przesyłki z Nagrodą przez Zwycięzcę, następuje zwrot przesyłki z poczty do Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do ponownego wysłania Nagrody.

2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką poleconą.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w konkursie.

4. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: wysylka@czaswina.pl, w terminie 14 dni, od dnia 26.05.2019 r.

5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

8. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowane będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego a w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

2.1 Zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,

2.2 Niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,

2.3 Świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

5. Uczestnictwa w konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

7. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.